Les mer om Coronaviruset og aktuell trafikkinformasjon her

  • {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Adult' : 'Adults' }}
  • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Children (2-11 years)
  • , {{passengers.infants}} Infants (0-23 mon)
  • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Youth (12 - 25 years)' : 'Youths (12 - 25 years)' }}
  • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Senior (65 or older)' : 'Seniorer (65 or older)' }}
  • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Students' : 'Students' }}

The maximum number of passengers for a single booking is 10 (infants not included)

Resebestämmelser

Air Leaps Allmänna Villkor reglerar dina rättigheter och skyldigheter gentemot oss samt våra rättigheter och skyldigheter gentemot dig - före, under och efter transport. Bland annat anger dessa våra ansvarsbegränsningar gentemot dig vid skada och/eller försening avseende dig eller ditt bagage samt rätten till kompensation vid inställt eller försenat flyg, samt vid nekad ombordstigning.

Våra villkor samt passagerarens berättigade krav på ersättning vid fysisk kroppsskada och dödsfall eller skada som uppstår på grund av en försening av transporten baseras och grundas i all väsentlighet på Montrealkonventionen av den 28 maj 1999, som genomförts inom EU genom förordning (EG) nr 2027/97, ändrad genom förordning (EG) nr 889/2002 och medlemsstaternas nationella lagstiftning. Därtill kommer ytterligare bestämmelser om kompensation vid försenat eller inställt flyg, samt vid nekad ombordstigning, vilka följer av EU-förordningen 261/2004. Denna kompensation ansvarar endast den faktiska operatören för, om annan operatör än Air Leap skulle utföra flygningen, om denne anges med flygbolagskod i flygbiljetten.

Allmänna Villkor reglerar förhållandet mellan dig som passagerare och oss som flygoperatör där vi är den faktiska operatören samt när du flyger på en av oss utfärdad biljett, utställd i vårt namn och vår flygbolagskod anges på biljetten för flygningen oavsett om annan operatör utför transporten under annan flygbolagskod angiven i biljetten.

Passagerarens rättigheter

Biljettregler

Allmänna villkor

EU:s rättigheter för flygpassagerare