ALLMÄNT OM FÖRETAGSREKONSTRUKTION OCH DEN FORTSATTA VERKSAMHETEN
För att undanröja alla tvivel om vad företagsrekonstruktion innebär, ska det först sägas att Air Leaps
verksamhet kommer att leva kvar – företagsrekonstruktion syftar till att rekonstruera och vidta
åtgärder för att rädda verksamheten och återgå till fortsatt lönsamhet.

1. Vad innebär tingsrättens beslut om rekonstruktion?
Tingsrättens beslut innebär att Air Leap från den 24 januari har ställt in sina betalningar och att
rekonstruktören tillsammans med bolagets ledning under en tremånadersperiod (vilken kan
förlängas med tre månader i taget i maximalt ett års tid) ska analysera hur Air Leaps verksamhet
kan fortsätta och vilka åtgärder som behöver vidtas för att möta och hantera de negativa effekter
som Corona-krisen inneburit för resebranschen och för Air Leap. Rekonstruktören ska som ett led
i detta arbete även bedöma om förutsättningar för ett s k ackord (skuldnedskrivning) föreligger.
Företagsrekonstruktionen möjliggör således för bolaget – som har en livskraftig verksamhet och
långsiktigt goda utsikter – att hantera och lösa de finansiella problem som bolaget drabbats
genom Corona-pandemin. På så sätt kan en konkurs och nedläggning av verksamheten undvikas,
och därigenom rädda såväl värden som arbetstillfällen.

2. Vad händer med bolagets befintliga avtal?
Avtal mellan Air Leap och leverantörer och andra avtalsparter påverkas inte med någon automatik av
rekonstruktionen. Huvudregeln är således att pågående avtal löper vidare som vanligt och enligt villkoren i avtalet. Rekonstruktionen innebär också ett visst skydd för verksamhetens avtal – ett avtal får nämligen inte sägas upp av leverantören/motparten med hänvisning till att Air Leap före rekonstruktionen inte har fullgjort betalning enligt avtalet ifråga. Den utestående ”gamla skulden” avseende tid före rekonstruktionen fryses under rekonstruktionen, samtidigt som bolaget framåt under
rekonstruktionen måste fullgöra alla framtida betalningsförpliktelser fullt ut. Om Air Leap i något fall har en sådan obetald skuld, kan leverantören avseende fortsatta leveranser begära att Air Leap lämnar besked om att det aktuella avtalet ska fullföljas under rekonstruktionen. Varje sådan begäran ska stämmas av med ledningen/rekonstruktören.

3. Vad gäller ifråga om ”gamla skulder” – och vad innebär det att betalningarna ställts in?
Under pågående rekonstruktion är Air Leap förhindrade enligt lag att betala ”gamla skulder”, d v s
bolagets skulder till leverantörer och andra fordringsägare som uppkommit före ansökan om företagsrekonstruktion. Omvänt innebär detta för bolagets fordringsägare att de inte kan ansöka om utmätning eller andra verkställighetsåtgärder mot bolaget hos Kronofogdemyndigheten. Bolaget kan inte heller försättas i konkurs under pågående företagsrekonstruktion. Dessa gamla skulder är tillsvidare frysta och kommer att hanteras senare under rekonstruktionen genom ett s k offentligt ackord, vilket innebär att skulderna skrivs ned (som lägst ned till 25%). En sådan nedskrivning och offentligt ackord förutsätter dock att en majoritet av fordringsägarna genom omröstning acceptera ett ackord. 2 Fakturor och kostnader som delvis avser period innan rekonstruktionen inletts och delvis efter – d v s delvis avser gammal skuld och delvis ny – ska som huvudregel delas upp så att betalning inte görs av den del som avser tid före rekonstruktionen.

4. Kontantprincipen gäller avseende nya skulder och leveranser under rekonstruktionen
Under företagsrekonstruktion är huvudregeln att alla nya leveranser och förpliktelser som
uppkommer efter att rekonstruktionen har inletts ska betalas fullt ut, och motparten har normalt
rätt att få kontant betalning. Leverantörer har även viss möjlighet att kräva förskottsbetalning
eller att säkerhet ställs för leveransen. Varje sådan begäran ska stämmas av med ledningen/
rekonstruktören.

5. Kvittning
En leverantör som hade en fordran mot Air Leap den 24 januari 2022 får, även om fordringen då
inte var förfallen till betalning, under vissa förutsättningar använda den till kvittning mot fordran
som Air Leap då hade mot leverantören. Varje begäran om kvittning bör stämmas av med
ledningen/rekonstruktören.

6. Leverantörer som försöker förhandla
Leverantörer kan komma att framställa krav på att Air Leap ska betala sina gamla skulder (före
rekonstruktionen) som förutsättning för att de ska fortsätta med nya leveranser till Air Leap. Som
regel får Air Leap enligt ovan inte betala gamla skulder, och leverantören får inte kräva sådan
betalning – fortsatta leveranser ska ske enligt avtal mot att full betalning erläggs kontant för dessa
leveranser. Det är viktigt att denna typ av förslag eller krav från leverantörer stäms av med
ledningen/rekonstruktören.

7. Vad gäller ifråga om nya avtal under rekonstruktionen?
Det är möjligt och tillåtet för bolaget att under rekonstruktionen ingå nya avtal och ikläda bolag
nya förpliktelser, men varje sådant nytt avtal måste först godkännas av rekonstruktören.