• {{passengers.adults}} {{ passengers.adults === '1' ? 'Vuxen' : 'Vuxna' }}
  • {{passengers.adults != '0' ? ', ' : ''}} {{passengers.children}} Barn (2-11 år)
  • , {{passengers.infants}} Spädbarn (0-23 mån)
  • {{passengers.youths}} {{ passengers.youths === '1' ? 'Ungdom (12 - 25 år)' : 'Ungdomar (12 - 25 år)' }}
  • {{passengers.seniors}} {{ passengers.seniors === '1' ? 'Senior (65 år eller äldre)' : 'Seniorer (65 år eller äldre)' }}
  • {{passengers.students}} {{ passengers.students === '1' ? 'Studenter' : 'Studenter' }}

Max antal passagerare i en bokning

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP I AIR CLUB

1. INLEDNING

Denna skrivning innehåller de allmänna villkoren för medlemskap i Air Leap Scandinavias AB:s lojalitets club, Air Club.

2. BAKGRUND

Air Club har utvecklats för att skapa ett mervärde för dig som kund och resenär.

När du går med i Air Club får du ta del av särskilda kundförmåner och det primära är att du mot poäng kan boka flygresor i det linjenät som Air Leap och Air Leaps övriga varumärken trafikerar. Vid användande av dessa poäng betalar du enbart skatter samt flygplatshållarens avgifter. Du kommer också att få särskilda kundförmåner i form av erbjudanden och aktiviteter. Du erhåller poäng på samtliga rutter förutom sträckan Röros- Oslo och omvänt.

Ditt medlemskap gäller till dess du uttryckligen avslutar ditt medlemskap vilket du gör via airclub@airleap.se

3. VEM KAN BLI MEDLEM I AIR CLUB?

Air Club är ett är ett bonusprogram för privatpersoner och vem som helst kan bli medlem.

4. MEDLEMSKAP

4.1 Rättslig grund för att behandla personuppgifter

Genom att bli medlem ingår du ett avtal med Air Leap avseende medlemskap i Air Club. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal (det vill säga, denna Överenskommelse) med dig.

Air Leap kan komma att spara och använda personuppgifter om dig och ditt medlemskap och konton där du har samlat bonuspoäng i Air Club. Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter för att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster.

4.2 Hur du identifierar dig vid anslutning till Air Club

När du registrerar dig får du en kod som du sedermera använder som log in.  

5. FÖRMÅNER SOM FÖLJER AV PROGRAMMET 

Rabatter/förmåner kommer att bestå av:

·  Flygresor mot poäng
·  Erbjudanden och kampanjer

5.1 Flygresor mot poäng

Du bokar en flygresa mot poäng och det enda du betalar med en sådan flygresa är flygplatshållarens avgifter samt skatter. Det finns inte alltid plats att resa med poäng vilket kan bero på bla platstillgång, avgångstider och antalet kunder som bokat på respektive flight.

5.2 Erbjudanden och kampanjer

Air Leap kommer att erbjuda Air Club medlemmar särskilt attraktiva erbjudanden, Exempelvis boka tidigt rabatter och att få tillgång till vissa erbjudanden först.

5.5 Force Majeure

Om en extraordinär händelse inträffar eller en situation uppkommer bortom Air Leap:s kontroll, vilket skulle göra det ytterst svårt eller omöjligt för Air Leap att fullfölja sina förpliktelser mot dig som kund enligt denna Överenskommelse (force majeure-händelse), ska Air Leap få anstånd med att fullgöra sina förpliktelser under den period som situationen föreligger. Efter det att den situation eller händelse som utgör hindret för Air Leap:s fullgörande har upphört, ska Air Leap göra det som skäligen kan begäras för att återbörda en förmån eller rättighet som skulle ha tillkommit kunden, om force majeure-händelsen inte hade inträffat.

5.6 Vilka kan resa med Air Club poäng

Du kan boka in vem du vill med dina bonuspoäng så länge du bokar från din inloggade profil. Bonuspoäng ges för resor från 12/5 2021 och framåt.

5.7 Reklamationer   

Eventuella reklamationer mailas till airclub@airleap.se

5.8 Skatter, samt relationen mellan medlemmar och deras arbetsgivare

Om de förmåner som tillkommer kunden har tjänats in genom arbete som utförts åt kundens arbetsgivare, kan förmånen anses vara avsedd för privat bruk och därmed skattepliktig. Kunden ansvarar för att informera sin arbetsgivare och relevant myndighet om sådan förmån och är ansvarig för att betala eventuella skatter som utgår för en sådan förmån. Air Leap är inte ansvarigt för eventuella förluster eller skador som kan uppstå till följd av att kunder inte uppfyller detta krav.

5.9 Betalning

Du betalar i bokningsflödet, dels med poäng och resterande del, dvs skatter och avgifter betalar du med kreditkort eller mot faktura.

6. KOMMUNIKATION

6.1 Hur Air Leap kommunicerar

När du registrerar dig som medlem i Air Club innebär det att kommer du få information om erbjudanden och nyheter avseende våra produkter och tjänster via våra sedvanliga kanaler såsom nyhetsbrev och e-post samt fysisk post. Även Information finns att tillgå via bokningssida samt viss print-material.

7. MER OM INTEGRITET, SÄKERHET OCH PERSONUPPGIFTER        

7.1 Syftet med behandling av personuppgifter

Den information du förser oss med analyserar vi för att se hur du använder Air Club för att förstå ditt köpbeteende och för att sända dig information och erbjudanden om produkter och tjänster som vi tror att du skulle vara intresserad av. Vi kan också använda din personliga information för att skicka enkäter eller frågeformulär för att samla information om din erfarenhet av vår service, våra produkter och tjänster.

Syftet med behandlingen av personuppgifter enligt denna Överenskommelse är att driva och förbättra Air Club. Dina uppgifter kommer inte att användas i något annat syfte än det som anges i denna överenskommelse. Avidentifierade uppgifter kan dock komma att användas.

7.2 Dina rättigheter som medlem

Att utöva dina rättigheter

Du äger rätt att utöva dina rättigheter. Vilka dessa rättigheter är enligt GDPR, kan du få information om på Datainspektionens hemsida: https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/de-registrerades-rattigheter/

Kontakta Air Leap om du har ytterligare frågor på airclub@airleap.se

Information
Dessa allmänna villkor utgör generell information om hur vi hanterar personuppgifter och om vilka personuppgifter som hanteras. Du finner även denna information på Integritetspolicy.

Tillgång till uppgifter
Du har rätt att när som helst begära att få en kopia av den information som vi har lagrad. Större delen av informationen finns tillgänglig för dig på Dina Sidor som du kommer åt via din Air Club sida.

Rättelse av uppgifter
Om dina personuppgifter ändras, kan du själv ändra dessa på Dina Sidor i när du är inloggad i Air Club.

7.3 Hur Air Leap samlar in personuppgifter och hur dessa hanteras

Den information som Air Leap behandlar inkluderar den information som du förser oss med då du registrerar dig, information om dina köp, samt annan information som du väljer att delge oss senare.

För medlemmar i vårt lojalitetsprogram, sänds information om köpet även till vårt lojalitetssystem och datavaruhus. Dessa system analyserar uppgifterna för att bygga upp profiler och målgrupper vilka möjliggör för oss att belöna dig som kund med rabatter och många andra mer skräddarsydda erbjudanden och kampanjer.

7.4 Vilken information samlar vi in då du registrerar dig?

Obligatorisk information som du som kund måste lämna vid fullständig registrering för Air Club är:

•  Förnamn
•  Efternamn
•  E-postadress
•  Acceptans av villkoren

Icke-obligatorisk (frivillig) information som kunden kan uppge vid registrering:

•  Postnummer
•  Adress
•  Telefonnummer 
•  Önskan att ta emot erbjudanden via mail

 Alla dessa uppgifter lagras under den tid som du är aktiv i Air Club. Om du önskar upphöra ditt medlemskap, tas dina uppgifter bort ur systemet.

7.6 Utlämnande av personuppgifter till annan part

Air Club lämnar inte ut personuppgifter till tredje part

7.7 Dina skyldigheter som medlem i Air Club

Genom att bli medlem i Air Club förbinder du dig att ta del av och följa dessa villkor. Du förbinder dig även att förse oss med korrekt och ändamålsenlig information då du registrerar dig och att omgående uppdatera denna information om den skulle komma att ändras.

Du åtar dig att kontakta Air Club:s Kundservice, för att rapportera eventuell misstanke om obehörig användning av eller andra oegentligheter gällande ditt konto. Du kontaktar oss på airclub@airleap.se  

8. VILLKORSÄNDRINGAR

Air Club har rätt att ändra dessa villkor utan att inhämta godkännande från dig med trettio (30) dagars varsel. Du kommer att informeras om sådana ändringar via någon av de kommunikationskanaler som Air Club använder.  

9. UPPSÄGNING FRÅN AIR CLUB

Om du inte följer dessa villkor eller på annat sätt uppsåtligen försöker att missbruka ditt Air Club konto, har Air Club rätt att spärra ditt konto med omedelbar verkan. Air Club förbehåller sig rätten att avsluta kontot för personer som ägnar sig åt hotfulla, bedrägliga eller olagliga aktiviteter mot Air Club eller dess anställda.

Air Club förbehåller sig rätten att avsluta ditt medlemskap med trettio dagars uppsägningstid. Sker sådan uppsägning, kommer alla förmåner som följer av programmet, såsom värdekuponger etc., vara giltiga till det datum som finns angivet på själva värdebeviset, dock max nittio dagar räknat från uppsägningen.

10.  AVSLUTA DITT MEDLEMSKAP

Du kan när som helst välja att avsluta ditt medlemskap. Vill du avsluta ditt medlemskap ska du göra det på mail till airclup@airleap.se. I samband med att du gör det kommer dina eventuellt resterande poäng att försvinna samma dag som du väljer att avsluta ditt medlemskap. Vi kommer även att radera dina uppgifter i samband med din uppsägning och dina uppgifter kommer inte längre finnas i Air Club.

11. LAGVAL & JURISDIKTION

 Dessa villkor kan skilja mellan de olika länder där Air Leap är verksamt, beroende på lagstiftningen i de olika länderna. Svensk rätt ska äga tillämpning på denna Överenskommelse. En eventuell tvist som uppkommer med anledning av dessa villkor och Air Club programmet ska avgöras av svensk domstol.